Kontaktinis tel.:+370 622 31296

Elektroninis paštas:info@gatvesirkeliai.lt

Kas sudaro kelio/nuovažos projektą?

Įprastai kelio ar nuovažos projektą sudaro bendrasis aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, dangų
planas, aukščių (vertikalinis) planas, išilginis bei skersinis kelio pjūvis, dangų sluoksniai.
Baigto projekto popierinę kopiją visuomet pateikiame užsakovui su elektronine laikmena, originalą pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus archyvuojame trejus metus. Projektą pasirašome tiek ant popieriaus, tiek
elektroniniu parašu, todėl, esant poreikiui, kelio projektą galima pridėti prie pastato projekto, derinant jį IS
„Infostatyba“ sistemoje.

Kas yra susisiekimo komunikacijų sąlygos ir kaip jas gauti?

Susisiekimo komunikacijų sąlygas galite gauti iš savivaldybės, kurioje yra jūsų sklypo, prie kurio reikia
privažiavimo ar įvažiavimo nuo esamo kelio. Tam, kad savivaldybė jums šias sąlygas išduotų, reikia parašyti
prašymą (kurį rasite pačioje savivaldybėje arba jos internetinėje svetainėje), pridėti nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašą (sklypo, prie kurio norite privažiuoti), sklypo planą, detalųjį planą/
formavimo pertvarkymo projektą/ kaimo plėtros projektą, teritorijų planavimo registracijos išrašą bei
įsakymą. Savivaldybė sąlygas išduoda per maždaug 20 darbo dienų.
Sąlygose nurodoma nuo kurio esamo kelio privaloma jungtis, nuovažų ir kelio reikalavimai, institucijos su
kuriomis privaloma suderinti projektą, įstatymai, kuriais privaloma vadovautis. Jei kelias turi būti
suprojektuotas savivaldybės žemėje, savivaldybė papildomai duoda pasirašyti sutartį, kurioje įsipareigojate
suprojektuoti, įrengti kelią savo lėšomis ir perleisti savivaldybei.
Susisiekimo komunikacijų sąlygos yra privalomos visiems naujai projektuojamiems statiniams, jeigu nėra
tinkamo esamo įvažiavimo į sklypą (pravažinėtas ir natūraliai susiformavęs įvažiavimas nėra tinkamas).
Jeigu perskaitėte sąlygų gavimo instrukciją, tačiau vis tiek susiduriate su neaiškumais, tuomet kreipkitės į
mus. Mes visuomet pasirengę padėti ir pakonsultuoti.